Image
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
022-22153351
बाब

बंदिस्त शेळीपालन

आवश्यक कागदपत्रे

 • अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबतचा पुरावा
 • अर्जदार दिव्यांग असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र
 • भूमिहीन कुटुंबातील व्यक्तीसाठी तलाठी/तहसिलदार यांचेकडील प्रमाणपत्र
 • विधवा, परितक्त्या महिला व घटस्फोटीत महिलांकरिता ग्रामसेवक यांचे अभिप्राय
 • विधवा, परितक्त्या महिला व घटस्फोटीत महिला यांचे स्वयंघोषणा पत्र
 • खरेदी समितीचे प्रमाणपत्र
 • अर्जदाराचा ७/१२ व ८ अ उतारा (जमीन धारक लाभार्थीकरिता लागू)

पात्रता निकष

 • मापदंडानुसार खर्च अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जाईल व जास्तीचा खर्च लाभार्थीने स्वत: करावयाचा आहे.
 • किमान ३ शेळ्या व १ बोकड यांची खरेदी अनिवार्य आहे. जास्तीत जास्त १० शेळ्या व १ बोकड या प्रमाणे लाभ देय राहील.
 • शेळ्या खरेदी लाभार्थ्याने यासाठीच्या अधिकृत बाजार समिती/ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत करावी.
 • शेळ्या खरेदी नंतर वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीने करावयाचा आहे.
 • निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना शेळी पालनाचे आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येईल.
 • या घटकाकरिता इतर कोणत्याही योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजने अंतर्गत पुन्हा लाभ मिळणार नाही.
 • प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावातील ग्राम कृषि संजीवनी समितीने (VCRMC) मान्यता दिलेले भूमिहीन कुटुंबातील व्यक्ती, विधवा, परितक्त्या महिला, घटस्फोटीत महिला, अनुसूचित जाती/जमाती मधील महिला शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड करून लाभ देण्यात येईल.
 • प्रकल्प कालावधीत या घटकाचा एका लाभार्थीस एकदाच लाभ घेता येईल.
 • एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
 • लाभार्थीने सदरचा व्यवसाय हा किमान ३ वर्षे करणे आवश्यक आहे.

टीप

 • NA

बाब सूची